ایـــمــان دارم

ایـــمــان دارم.... 

کــه قشنـگـتــرین عشــق 

نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت . . .

زنـــدگــی را بـــه او بســــپار . . .

و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت

تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت ...

/ 0 نظر / 5 بازدید