باید

«...باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد.

 آنقدر که اشکها خشک شوند، باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد.

به چیز دیگری فکر کرد. باید پا ها را حرکت داد، همه چیز را از نو شروع کرد....»

/ 0 نظر / 5 بازدید