کائنات

کائنات شما را ...
مجازات نمیکند
برکت هم نمیبخشد
کنترل هم نمیکند....
کائنات تنها به آن ارتعاشى که از جانب شما ارسال میشود پاسخ میدهد. شاد بیاندیشى, شادمانى نصیبت میشود، منفى بیاندیشى, آنچه نصیبت میشود منفی است،
هر سیگنالی که از شما به بیرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به سویت باز میگردد،
این جهان کوه است و فعل ما ندا... 
سوى ما آید نداها را صدا...
شاد شاد شاد باشید

/ 0 نظر / 16 بازدید