چگونه

آنگاه که حتی لقمه نانی بر سر سفره دل نیست

چگونه کودک گرسنه زبان نفهم درد را آرام باید کردن؟

آنروز که حتی خورشید هم خواب مانده است

چگونه به ساعت شماته دار اعتماد باید کردن؟

آن شبی که حتی چشمانت تو را با خستگی هایت تنها میگذارند

چگونه به طلوع فردا دل باید بستن؟

/ 0 نظر / 6 بازدید