مال خودم

دلم مال خودم نباشد،

 فکرم که مال خودم هست.

به چه کس مربوط است به چه فکر میکنم؟

به هر چیز و به هر کس ،همانطور که میخواهم،

فکر میکنم.

و این لذتبخش ترین قسمت زندگی حال من است.

/ 0 نظر / 7 بازدید