قبل از اینکه

قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم
قبل از اینکه بهش محبت کنی
قبل از اینکه به خودت عادتش بدی
قبل از اینکه تنش رو بغل بکشی
قبل از اینکه احساسش رو بیدار کنی
قبل از اینکه تنهایش رو پر کنی
خوب فکراتو بکن
با دلت یکی باش 
از حرفت مطمن باش
یکم مرد باش!
شاید باهمین حرف تو همین رفتار تو نوری ته دلش روشن شه
که خاموش کردنش به بهای خاموش شدنش باشه...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید