احسـاس

احســاس خوبـــی بـه آدم دســت میــده

وقـتـی مـی شنـوی یکـی میگـه :

مـواظـب خــودت بـاش ...

امـا احسـاس خیلـی بهتـری بـه آدم دسـت میـده

وقتـی می شنـوی یکـی میگـه :

خــودم مواظبتـــم ...

/ 0 نظر / 5 بازدید