ساده

دیگر کسی ساده نمی نویسد

ساده نمی گوید

حتی ساده نگاه هم نمی کند

و من همچنان چشم هایم

 به دنبال کسی است

 که نگاهش ساده باشد

حرف هایش، خنده هایش

 گریه هایش ساده باشند

ساده بپوشد

ساده راه برود

ساده دستهایم را بگیرد

ساده ساکت بماند

ساده شلوغ کند

باشد فقط همین

/ 0 نظر / 6 بازدید