زندگی

زندگی نه یک مکافات٬

بلکه یک پاداش است.

آری فرصتی مغتنم یافته ای تا ببالی٬

 ببینی٬

بدانی٬

بفهمی٬

و باشی٬

زندگی را من الهی می خوانم.

 در حقیقت٬

 زندگی و خداوند٬

معنای یگانه ای دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید