دلمان خوش است ...

دلمان خوش است که می نویسیم

و دیگران می خوانند

و عده ای می گویند

به به چه زیبا و بعضی اشک می ریزند

و بعضی می خندند

دلمان خوش است

به لذت های کوتاه

به دروغ هایی که از راست بودن قشنگ ترند

به اینکه کسی برایمان دل بسوزاند

یا کسی عاشقمان شود

به شاخه گلی دل می بندیم

و با جمله ای درد دل می کنیم

دلمان خوش می شود

به بر آوردن خواهشی و چشیدن لذتی

و وقتی چیزی مطابق میل ما نبود

چقدر راحت لگد می زنیم

و چه ساده می شکنیم

همه چیز را....

/ 0 نظر / 9 بازدید