فکر کن

این شبها بنشین و کمی فکرکن

 به خودت ،به آفرینشت، به دیگر مخلوقات

به خالق ، به هستی ،به زمان

به اینکه در این دنیا چه میکنی و باید چه کنی

به اینکه روزها و عمر در حال گذر است

چشم بر هم بزنیم نوبت رفتن است

این مدت را چگونه بگذارنیم

به چشمهایی که باید بیاموزند، بی پرده ببینند

بی پرده بشنوند، بی پرده سخن بگویند

فکر کن به ارجعیت انسان بر تمامی مخلوقات

به جانشینی اش به امانتی که بر دوش گرفت

به تعالی ،به رشد ،به خوب بودن

فکر کن این روزها و شبها ،فرصت مغتنم یست برای تفکر

گویی تمام دریچه ها برای کشف رموز گشوده شده است

فکر کن .......

/ 0 نظر / 4 بازدید