خدایا

خدایا

کوچه همان کوچه و من هم همان عابر همیشگی تنهایم

خدایا

هیچ کوچه ای بن بست نباشد و هیچ عابری تنها نباشد

خدایا

نگذار که هیچ گنجشک کوچکی بی دانه بماند و هیچ درختی در انتظار خزان و تبر

خدایا

پر کن این دلها را از پاکی و صداقت و سادگی و سادگی و سادگی .....

خدایا

ما اگر بد کردیم تو را بنده خوب بسیار است

تو اگر از ما روی برگردانی ما را خدایی دگر کجاست.

/ 0 نظر / 5 بازدید