به همین سادگی!

در زندگی دریافتم، 
چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت،

درحالیکه ایستاده بودم؛ 
چه غصه هایی که فقط باعث سپیدی موهایم شد،

در حالیکه قصه ایی بیش نبود؛
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد،

 می شود و اگر نخواهد، نمی شود؛
به همین سادگی!

/ 0 نظر / 7 بازدید