و شاید ...

و امشب باز هوای چشمان من بارانی است

به یاد باد هایی که وزید، برگ هایی که ریخت و روز هایی که گذشت!

زندگی یک انار اول پاییز بود با دانه های صورتی

و شاید برگ های پاییزی به عشق تو از درخت پایین آمده بودند

عشق شاید

تمام دنیا را به فدای نفس های عمیق و آه های سنگین می کرد

و زندگی شاید

در تنفس اکسیژن به جای دیگری در اوج کوه خلاصه شد

در ترکیب واژه ی گل و آئینه

و هیچ گاه...

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

چگونه عاشقانه نگارم در میان این خطوط بی عشقی؟

چگونه ستاره باشم و بدرخشم در میان این شب های پوشیده از ابر؟

/ 0 نظر / 5 بازدید