هنوز

هنوز هم باران هست ، امید هست و خدایی که در این هوای بارانی

           هوای من و کوچه و گنجشک های خیس باران خورده را دارد........

/ 0 نظر / 4 بازدید