گاهی

گاهی دلم می گیرد
از آ دم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند

دلم میگیرد
از خورشیدی که گرم نمی کند
...و نوری که تاریکی می دهد
ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند

دلم می گیرد
از چشم امید داشتنم به این همه هیچ

گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

/ 0 نظر / 5 بازدید