سنگ ها

سنگ ها هم حرف هایی می زنند
گوش کن ! خاموش ها گویا ترند!
از در و دیوار می بارد سخن.
تا کجا در یابد آن را جان من
در خموشی های من فریاد هاست
آن که در یابد چه می گویم کجاست؟
آشنایی با زبان بی زبانانی چو ما دشوار نیست
چشم و گوشی هست مردم را ، دریغ،
گوش ها هشیار نه
چشم ها بیدار نیست .

/ 0 نظر / 12 بازدید