یارب!

یارب!
هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر. 
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.
هنگامی که مقامم دادی، 
تواضعم رانگیر. 
انگاه که تواضعم دادی ،
عزتم رانگیر.
وقتی قدرتم دادی ،
عفوم را نگیر .
هنگامی تندرستی ام دادی، 
ایمانم رانگیر . 
و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن، 

/ 0 نظر / 17 بازدید