دست تقدیر

دست تقدیر شاید پارویی باشد که تو را به ساحل هدایت کند ،

یا شاید موجی که تو را به اعماق اقیانوس بکشاند ،

شاید نسیمی که تو را بر سطح آبی عشق شناور کند ،

یا طوفانی که تمام ابرها را به آسمان دلت بکشاند ،

دل نگرانی معنایی ندارد ؛ تو هیچ وقت نمیتوانی بدترین و بهترین را پیش بینی کنی ،

قدمی بردار !!!

قدمی بردار و دست تقدیر را در دست بگیر ،

پایی بنه در راههای ناهموار زندگی ،

تقدیر را راه ببر ،

و جایی هم تقدیر تو را راه خواهد برد ....
/ 0 نظر / 5 بازدید