می خواستم ...

می خواستم به شما بگویم

سلام

اما شما سریع رد شدید

می خواستم بگویم حال شما چطور است؟

اما شما به من نگاه نکردید

می خواستم بگویم حال من خوب نیست

اما شما دیگر رفته بودید

برای همین همه چیز را به شما نگفتم

فقط پوست موزم را زیر پایتان انداختم تا زمین بخورید و یک لحظه بایستید

شاید این بار مرا ببینید...

/ 0 نظر / 9 بازدید