هرجا...

پروردگارا مرا ابزار آرامش خویش قرار بده.

بگذار در هرجا که نفرت است عشق درو کنم و

هرجا آسیب است عفو

هرجا شک است ایمان

هرجا نومیدی است امید

هرجا تاریکی است نور

هرجا غم است سرور

ای پروردگار عالم به من لطف کن تا بیشتر در پی تسکین بخشیدن باشم تا آرام شدن.

همانطور که می فهمم / فهمیده شوم

همانطور که دوست دارم/ دوست داشته شوم.

زیرا در اثر بخشش است که دریافت میکنم.

در اثر بخشیدن است که بخشیده میشوم.

در مرگ خود است که در زندگی جاودان متولد میشوم.

/ 0 نظر / 8 بازدید