پژواک

دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به
  
جهان بگویی: ”سهم منو بده...“ دنیا مانند پژواکی که از

کوه بر می گردد، به تو خواهد گفت: ”سهم منو بده....“ و

تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما

اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟...“

دنیا هم بتو خواهد گفت: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟

/ 0 نظر / 6 بازدید