برخی ...

برخی آدمــــها به یک دلیل

 از مسیر زندگی ما مـیگذرند و میروند

تـا به مـا درسهایی بیاموزند         

  که اگـــــر می ماندند


  هرگز یـــــاد نمی گرفتیــــم !!

/ 0 نظر / 5 بازدید