تعطیل است ...

میدانی؟

یک وقتهایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی:

تعطیل است.....

و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت،

باید به خودت استراحت بدهی....

دراز بکشی...

دست هایت را زیر سرت بگذاری

و به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی.....

به تمام افکاری که در پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند!

آنوقت با خودت بگویی:

تعطیل است....

بگذار منتظر بمانند....

/ 0 نظر / 6 بازدید