آرامش چیست؟...

آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر خدا.

نگاه به آینده و اعتماد به خدا.

 نگاه به اطراف و جستجوی خدا.

 نگاه به درون و دیدن خدا .

/ 0 نظر / 6 بازدید