فقط نگاهم کن

 الهی

با تو با واژه و کلام

سخن نمیگویم

با تو از دردهایم، نیازهایم

 سخن نمیگویم

با تو از بخشش نمیگویم

لحظه های عظیم با تو بودن را

با سخن از خواسته هایم

کوچک نمیکنم

اما نگاهت میکنم

از چشمانم میخوانی

نیازی به سخن گفتن نیست

فقط نگاهم کن ، همین

/ 0 نظر / 8 بازدید