تنها

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمیشود.

تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد.

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت.

تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر میدارد.

تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند.

وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید.

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود

و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن.

/ 0 نظر / 5 بازدید